Правни норми на ЕС

Регламенти и директиви, които касаят дейността на ЧСИ

 

Препоръка Rec (2003) 17 на Комитета на министрите към страните-членки за привеждане в изпълнение, приета от Комитета на министрите на 9-ти септември, 2003 на 851-вия среща на заместник-министрите.

 

Инструкции за по-добро приложение на Препоръка Rec (2003) 17 на Съвета на Европа за съдебно изпълнение, Европейска комисия за ефикасност на правосъдието в Европа (ЕКЕПЕ) 

 

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2007 г. за Зелена книга за по-ефективното изпълнение на съдебни решения в Европейския съюз: Привременно запориране на банкови сметки (2007/2026(INI))

 

Комисия на Европейските общности
Зелена книга: ефективно изпълнение на решенията в ЕС – прозрачна информация за имущественото състояние на длъжниците

 

Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 21.02.2003 г. - ДВ, бр. 20 от 4.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 82 от 16.09.2003 г., в сила от 1.08.2003 г.

 

Регламент (ЕО) № 4/2009г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка от 18 декември 2008 година

 

Регламент ЕО № 44/22.12.2001г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела от 22 декември 2000 година

 

Регламент ЕО № 805/21.04.2004г. на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на европейско изпълнително основание за безспорни вземания от 21 април 2004 година

 

Регламент ЕО № 861/11.07.2007г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес от 11 юли 2007 година

 

Регламент ЕО №1896/2006г. на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за европейска заповед за плащане от 12 декември 2006 година

 

Регламент ЕО № 2116/02.12.2004г. на Съвета за изменение на Регламент ЕО № 2201/2003 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност и за отмяна на Регламент ЕО № 1347/2000 по отношение на договорите със Светия престол от 2 декември 2004 година

 

Регламент ЕО № 2201/27.11.2003г. на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент ЕО № 1347/2000 от 27 ноември 2003 година

 

Регламент ЕО № 1393/2007г. на Европейския парламент и Съвета за връчване на документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета от 13 ноември 2007 година

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта