Права и процедури

КАКВИ СА ПРАВАТА МИ КАТО ДЛЪЖНИК?

Да си длъжник не е престъпление, а житейска ситуация, в която е важно да познавате правата и задълженията си. Консултация с юрист е от полза, но и в кантората на частния съдебен изпълнител ще получите отговори на своите въпроси.

В правото на всеки длъжник е да оспори дълга си. За целта трябва да възрази писмено пред съда като в някои, предвидени от закона случаи, ще трябва и да представи убедителни доказателства, че не дължи присъдената сума.  Друго негово право е да предложи какви да са начините на принудително изпълнение и срещу кое точно негово имущество да се насочи то. Длъжникът има право и да обжалва действията на съдебния изпълнител пред съда и да сигнализира за нередности Министерство на правосъдието или Камарата на частните съдебни изпълнители.

За да не се стига до запор на несеквестируемо вземане, длъжникът трябва да информира ЧСИ, че средствата в банковата му сметка са именно такива и не подлежат на запор. Негово задължение е да не възпрепятства изпълнението, да не се разпорежда със запорирано имущество и да спазва разпорежданията на съдебния изпълнител.

 

КАКВИ СА ПРАВАТА МИ КАТО КРЕДИТОР/ВЗИСКАТЕЛ?

Взискател и кредитор е едно и също. В изпълнителния процес това е лицето, на което  съдебният изпълнител трябва да възстанови дължимото от длъжника. Кредиторът отива при ЧСИ, за да образува изпълнително дело като му представя акт, който трябва да бъде изпълнен. Кредиторът може да поиска от съдебния изпълнител да наложи обезпечителни мерки. Той може да даде право на съдебния изпълнител сам да определи способа на изпълнение (срещу движими вещи на длъжника, имоти, вземания, дялове или акции в търговски дружества и пр.) Право на кредитора е да обжалва посочените в ГПК действия на съдебния изпълнител, както и отказа му да извърши определено действие. Негово задължение е да представи съдебния акт и документите за образуването на изпълнително дело, както и да внесе дължимите по реда на Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ такси и разноски по изпълнението.

 

КАК ДА СИ ИЗБЕРА ЧСИ, АКО СЪМ КРЕДИТОР?

Всеки ЧСИ има район на действие, който съвпада с района на съответния Окръжен съд. Ако ЧСИ  е регистриран  в град София, той няма право на принудително изпълнение в Бургас, а само на територията на Софийски градски съд. Списък с ЧСИ и техните райони на действие (да стане активен линк, препращащ към списъка от сайта) По правило се свързваме с ЧСИ, в чийто район е местожителството на длъжника или местоположението на имуществото, към което е насочено изпълнението. Ако кредиторът има вземане за издръжка, възнаграждение и обезщетение за работа или обезщетение за вреди от непозволено увреждане, той може да избере да образува изпълнителното дело по своя постоянен или настоящ адрес или по постоянния или настоящ адрес, съответно по седалището на длъжника.

Все пак може един съдебен изпълнител от Бургас да събира  вземания на лица извън Бургаска област, а ако самият кредитор е от Бургаска област, тогава ЧСИ може да налага запори и възбрани на територията на цялата страна, независимо, че длъжникът е от Бургаския съдебен район. След като ги наложи, ЧСИ изпраща делото в района, в който длъжникът има имущество, по молба на кредитора. 

 

КАК ЗАПОЧВА ЕДНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО?

Изпълнително производство може да бъде започнато от гражданин, дружество, община или държавата. За целта им е необходим изпълнителен лист или друг акт, който подлежи на изпълнение. Едва след това кредиторът се обръща към ЧСИ с искане да бъде образувано изпълнително дело. В частните вземания в молбата всеки кредитор указва начина на изпълнение – тоест как иска да се реализира неговата претенция – със запор, възбрана, опис. Кредиторът може да възложи и на съдебния изпълнител да определи способа.

След като ЧСИ образува делото, той започва да събира информация за длъжника и неговото имущество, налага обезпечителни мерки, осребрява имуществото на длъжника (при парични вземания) и удовлетворява кредитора, а при непарично вземане удовлетворява взискателя чрез предаване на движими вещи, въвод във владение на недвижим имот, предаване на дете и др.


КАКВО ДА НАПРАВЯ ЩОМ ПОЛУЧА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ?

При получена покана за доброволно изпълнение веднага се срещнете със съдебния изпълнител или с негов помощник. Той ще ви информира за действията, които е необходимо да извършите по стартираната вече процедура за изплащане на задълженията. Съдебните изпълнители реагират гъвкаво по всеки казус при строго спазване на закона и процесуалните искания на взискателя. Но длъжникът трябва да знае, че законодателят е предвидил работеща и кратка процедура, като едно изпълнително дело често приключва за няколко месеца.

 

КАК СТАВА ТАКА, ЧЕ ТЕ „ОСЪЖДАТ, БЕЗ ДА РАЗБЕРЕШ“?

По закон кредиторът има право да се снабди с изпълнителен лист без участието на длъжника в този процес. Това е законно и става по реда на заповедното производство. Ако сте теглили кредит от банка и сте спрели да го обслужвате, банката може да си потърси парите предсрочно като поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение само въз основа на извлечението от счетоводните книги. В този случай длъжникът научава, че е осъден, едва след като делото вече е при съдебен изпълнител. Но все пак той е знаел, че е спрял да плаща своите вноски и че банката ще предприеме действия съгласно закона.

Когато става въпрос за фирми, трябва да се знае също, че съгласно чл. 50 от ГПК, връчването на всички съобщения и призовки за съдебните производства, включително и по изпълнителните дела, спрямо търговци и юридически лица, които са вписани в съответния регистър, става на последния посочен в регистъра адрес. Ако лицето е напуснало адреса си, без да е вписало в регистъра новия си адрес, всички съобщения се прилагат към делото и се считат за редовно връчени. Това е причината не малко съдебни решения и заповеди за изпълнение да влязат в сила без длъжникът изобщо да е разбрал, че се водят такива производства срещу него.

 

СМЕТКАТА МИ Е ЗАПОРИРАНА ПРЕДИ ДА ПОЛУЧА ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗАЩО НЕ ЗНАМ, ЧЕ МИ Е НАЛОЖЕН ЗАПОР?

Законът не само го позволява, но и задължава едновременно с изпращането на поканата за доброволно изпълнение, ЧСИ да изпрати запорно съобщение до всяко трето лице, към което длъжникът има вземане. Очевидно е защо се прави това -  за да не може длъжникът да изтегли сумите по сметките си и да прехвърли имуществото си.

А когато изпълнителният лист е издаден на основата на заповедното производство по чл. 410 от ГПК поканата се смята за връчена от съда и ЧСИ има право и задължение да предприеме незабавни действия – запор, възбрана, опис.

 

КАКВО СЕ ВКЛЮЧВА В „СМЕТКАТА“, КОЯТО ЧСИ ПРЕДСТАВЯ НА ДЛЪЖНИКА ИЛИ КАК ТАКА ЕДИН ДЪЛГ ОТ 100 ЛЕВА РАСТЕ ДО 800?

В хода на изпълнителното производство има редица такси и разноски, които нямат нищо общо с работата на ЧСИ – държавни такси пред съда, адвокатски хонорари, юрисконсултски възнаграждения и законни лихви. Естеството на работата на ЧСИ е такава, че той като последен в процеса трябва да поиска от длъжника и тези такси и разноски, които не са за него.

 

СЕКВЕСТИРУЕМО ЛИ Е ЖИЛИЩЕТО, КОГАТО Е ЕДИНСТВЕНО?

За да не може да бъде обявено за продажба, т.е. да е несеквестируемо едно жилище, условието е длъжникът и членовете на неговото семейство, с които живее заедно, да нямат друго жилище, независимо дали самият длъжник живее там.  Законът казва обаче, че част от жилището на длъжника е секвестируема, ако тази част може да бъде обособена в самостоятелно жилище. За да се случи това, следва да се извърши процедура по преустройство на жилището по реда на ЗУТ. Това почти никога не се случва, защото длъжникът рядко има интерес сам да инициира и движи процедурата.

 

КАК ДА ПОСТЪПЯ, АКО СА МИ ЗАПОРИРАНИ СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ?

Информирайте незабавно ЧСИ за този факт. Заради банковата тайна той не разполага с информация за произхода на средствата по вашите сметки, но веднага след като му предоставите данни, че те са несеквестируеми, той ще вдигне запора върху тях.

 

ПОЛУЧАВАМ ДОХОДИ САМО ОТ ПЕНСИЯ. МОЖЕ ЛИ ДА ПОЛУЧА ЗАПОР?

Да, ако сте длъжник или поръчител на длъжник, законът позволява да се запорира пенсията ви. Това не значи, че ще ви се запорира цялата пенсия. Запорното съобщение се изпраща до Националния осигурителен институт и там се следи за сумата, която може да бъде удържана. Ако пенсията е под минималната работна заплата, не се правят удръжки, за което НОИ уведомява ЧСИ.

 

НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ДЪЛГ?

Да, както се наследяват пари, коли и къщи, така се наследява и дълг, в случай че наследникът е приел наследството.

 

ПРИЯТЕЛ ПОИСКА ДА МУ СТАНА ПОРЪЧИТЕЛ. КАКВО МОГА ДА ОЧАКВАМ КАТО ПОСЛЕДИЦИ ЗА МЕН?

Последиците са същите, както ако вие вземете заема. Според Закона за задълженията и договорите кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение, както от длъжника си, така и от неговия поръчител. С други думи поръчителят отговаря еднакво с главния длъжник. Не може да иска от кредитора първо да се обърне към главния длъжник. Едва след като поръчителят е изпълнил дълга, той има право да потърси сумите, заплатени от него.

 

ИМАМ ЗАТРУДНЕНИЕ С ПЛАЩАНЕТО НА КРЕДИТА СИ? КАКВО ДА НАПРАВЯ?

Информирайте за това своя кредитор. Ако е банка или друга финансова институция, може да ви дадат нова схема за погасяване на дълга, която да е по-поносима за вас. Но стигне ли се до съдебно изпълнение, не се крийте, а при получаване на поканата за доброволно изпълнение, поискайте да се видите с ЧСИ или с негов помощник. ЧСИ не е „човекът“ на кредитора. Ролята му е повече на медиатор между двете страни – кредитор и длъжник и той търси баланса между тях. С други думи той може да реагира гъвкаво по всеки казус, но само в рамките на закона и на процесуалните искания на кредитора.  Длъжникът трябва да знае, че по закон има работеща и кратка процедура, така че едно изпълнително дело да завърши в рамките на няколко месеца.

 

ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ НЕ УСПВАМ ДА ПОКРИВАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА ТЕЛЕФОН, ПАРНО, ВОДА. ЩЕ МЕ ОСЪДЯТ ЛИ?

При всички случаи трябва да влезете във връзка с доставчика на услугата си, да прегледате много внимателно договора си с него и да се посъветвате с адвокат.

 

ОСЪДИХ МОНОПОЛЕН ДОСТАВЧИК. КАК МОГА ДА СИ ВЪРНА ПОХАРЧЕНОТО КАТО РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО?

Ако съдът е уважил иска ми напълно, ответникът ще трябва да плати всички направени от мен разноски. Трябва обаче първо да съм поискал от съда да ми ги присъди. Ако все пак ответникът не ми плаща, то следва да поискам от съда да ми издаде изпълнителен лист, с който отивам при ЧСИ.

 

МОЯТ РАБОТОДАТЕЛ МИ ДЪЛЖИ СРЕДСТВА ОТ ЗАПЛАТИ. КАК МОГА ДА СИ ГИ ПОЛУЧА?

В този случай може да подадете в Районния съд на основание чл. 410 от ГПК Заявление за издаване на Заповед за изпълнение. Така ще получите изпълнителен лист във ваша полза, с който да се обърнете към съдебен изпълнител за принудително събиране на вашето трудово възнаграждение. Ако работодателят оспори задължението си, ще трябва да установите същото по съдебен ред в исково производство, за водене на което Ви съветваме да потърсите помощта на адвокат. Имате право да подадете исковата молба срещу работодателя в районния съд по седалището на работодателя или по мястото, където се изпълнява трудовата ви дейност. Давностният срок за това е до 3 години, считано от датата, на която е трябвало да ви бъде изплатено съответното трудово възнаграждение. С издадения от съда  изпълнителен лист отивате при ЧСИ, който задейства процедурата по принудително изпълнение.

 

ИМАМ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДРЪЖКА, НО ТО Е ЕДИН ЛИСТ ХАРТИЯ, ТЪЙ КАТО БАЩАТА НА ДЕТЕТО МИ ПЛАЩА „ОТ ДЪЖД НА ВЯТЪР“. ИМА ЛИ НАЧИН ТОВА ДА СЕ ПРОМЕНИ?

Обърнете се към ЧСИ с молба и занесете това съдебно решение заедно с издадения от съда изпълнителен лист въз основа на него. След това възможностите са много. В молбата до ЧСИ вие като взискател може да поискате ЧСИ да запорира всички банкови сметки на бащата, да проучи движимото и недвижимото имущество и да му наложи възбрани. ЧСИ може да проучи и семейния статус на бившия ви партньор и да наложи запори и на семейни притежания. В крайна сметка, ако не открие никакво имущество, ЧСИ ще състави констативен протокол, въз основа на който държавата чрез общината по постоянния адрес на детето ще изплаща издръжка занапред по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. И не забравяйте: до навършване на пълнолетие децата се ползват с абсолютно предимство т.е. дори част от средствата и имуществото на бащата да отговаря на критериите за несеквестируемост, тя няма да важи за него, защото съгласно закона децата са с приоритет. 

 

КАК ДА ПОСТЪПЯ С ЛИЦАТА, КОИТО ПОЛЗВАТ МОЙ ИМОТ - ЖИЛИЩЕ, ОФИС, МАГАЗИН, БЕЗ ДА ИМАТ ВЕЧЕ ПРАВО НА ТОВА?

На първо време трябва да изпратите нотариална покана до вашия наемател. Едва след като той откаже да изпълни поканата, може за заведете съдебен иск, след което да потърсите съдействие от ЧСИ. Ако имате договор с нотариална заверка на подписите, можете да поискате издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист на основание чл.417, т.3 от ГПК.

 

КАК МОГА ДА ПРОВЕРЯ ДАЛИ МОЙ БЪДЕЩ ПАРТНЬОР ДЪЛЖИ ПАРИ НА НЯКОГО?

Чрез Централния регистър на длъжниците, който се поддържа от Камарата. Той е централизирана база данни на заведените в страната изпълнителни дела при ЧСИ.  Справка може да се направи в кантората на ЧСИ. До момента в този регистър са въведени длъжниците по над един милион изпълнителни дела. 

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ КУПИ ИМОТ ИЛИ КОЛА ПРЕЗ ЧСИ?

Регистърът на публичните продажби е онлайн платформа, в която  е събрана информация за публичните продани на имоти, МПС и движими имущество, които се осъществяват от ЧСИ. Регистърът функционира с множество филтри, т.е. може да търсите по вида на имот – апартамент, къща, земеделска земя или по вида на МПС, както и по район.  По закон всяка публична продан трябва да бъде обявена на интернет-страницата на Окръжния съд (по местонахождение на имота, МПС и движима вещ) и на интернет страницата на КЧСИ. Камарата по собствена инициатива поддържа такъв регистър, защото е в интерес на всички страни в процеса да има такъв регистър, за да стига информацията до максимално широк кръг от хора, с което да расте и цената на продажбите. Така длъжникът ще може да погаси дължимото, а кредиторът да получи своето.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта