Основни понятия

КАКВО Е ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ?                                   

Принудителното изпълнение е последната фаза на съдебните дела. До нея се стига едва след като длъжникът не е платил доброволно задължението си. Принудителното изпълнение става чрез съдебния изпълнител. В рамките на принудителното изпълнение може да се стигне до запор на банкови сметки на длъжника, запор на част от трудовото му възнаграждение и на движимите вещи чрез описването им, както и до вписване на възбрана върху недвижим имот на длъжника и неговата публична продан. Когато срещу едно лице е образувано изпълнително дело, то научава за това от поканата за доброволно изпълнение.

 

КАКВО Е ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ?

С поканата за доброволно изпълнение на длъжника се отпускат 14 дни (двуседмичен срок), в които да заплати своя дълг. Важно е да се знае, че по закон е допустимо в този срок да се извършва и опис, и запор на вещи, и възбрана на имоти, като мярка срещу недобросъвестни длъжници, за да се предотврати разпореждане с тях.

 

КАКВО Е ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ?

Изпълнителният лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, има право на принудително изпълнение срещу длъжник. Изпълнителният лист е документ, с който се разрешава да бъде извършено това принудително изпълнение. В него трябва да е посочено основанието, въз основа на което се е стигнало до принудително изпълнение чрез съдебен изпълнител. Изпълнителният лист е най-честото основание за започване на изпълнителен процес, но не е единственото основание!

 

КАКВО Е ЗАПОР?

Запор се налага върху движими вещи – автомобили, ценни книги и вземания - запорират се банкови сметки, депозити, вложени вещи в банкови трезори, трудово възнаграждение и други. Запорът се извършва от ЧСИ по искане на кредитора. След запорирането длъжникът не може да се разпорежда с вещта и вземането си. Той няма право да прехвърля средства, да се разпорежда с автомобила си, да унищожи вещта и т.н.

 

КАКВО Е ЕЛЕКТРОНЕН ЗАПОР?

Електронните запори са един от начините разходите за длъжника в изпълнителния процес да намалеят. Камарата вече няколко години предлага тяхното въвеждане, защото по този начин цената, която се плаща за запорно съобщение може да намалее около 30 пъти.

 

КАКВО Е ВЪЗБРАНА?

Възбрана може да се наложи върху недвижим имот или кораб. След като е наложена възбрана, длъжникът няма право да се разпорежда с недвижимия имот. Това означава, че не може да го прехвърля, изменя, унищожава или поврежда. За действията си той носи наказателна отговорност. Ако пък прехвърли имота на трето лице, това прехвърляне няма да има действие спрямо кредитора или с други думи  - все едно не се е случило.

 

КАКВО Е „НЕСЕКВЕСТИРУЕМО ИМУЩЕСТВО“?

Несеквестируемостта е изключение от правилото, че цялото имущество на длъжника служи за удовлетворяване на кредитора му. Несеквестируемостта има социална функция – да осигури един минимум за живот на  длъжника и неговото семейство, който не може да му бъде отнет. Несеквестируемото имущество се дели на несеквестируеми вземания и несеквестируеми движими или недвижими вещи, и се определя от ГПК и ДОПК. Налице е и уредба по специални закони. Например Законът за социалните помощи не позволява запорирането на социалните помощи в пълен размер. Кодексът за социално осигуряване забранява налагането на запори по реда на ГПК и ДОПК върху обезщетения по кодекса. Ако обаче дължите пари за издръжка, несеквестируемостта не важи за Вас, защото законодателят е преценил, че интересите на непълнолетното дете, получаващо издръжка от своя родител, са над личните интереси на длъжника, касаещи неговия екзистенц-минимум.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта