Национална конференция на частните съдебни изпълнители

8 ноември 2009 г.

Сподели новина

На 31 октомври в гр. Хисар се проведе Национална конференция на частните съдебни изпълнители.

Форумът беше открит от Председателя на КЧСИ г-н Георги Дичев с представяне на актуална информация по въпроси на съдебното изпълнение. Обсъдиха се най-наболелите проблеми, които се срещат при съвместната работа на съдебните изпълнители с институциите. Някои от тези проблеми чакат неотложно решение. Необходима е спешна законодателна промяна на чл.431 от ГПК, свързана с осигуряване от органите на полицията на незабавно оказване на съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване изпълнението на неговите функции. Належаща е промяна в Правилника по вписванията, чрез която да се осигури по-добра координация между Агенция по геодезия, картография и кадастър и службите по вписвания в страната, за осигуряване на бързина при вписване на наложените възбрани върху недвижими имоти. Частните съдебни изпълнители имат и належаща нужда от насрочването на конкурс за помощници.

По време на конференцията на широка дискусия бяха поставени постъпили от частните съдебни изпълнители предложения за изменение и допълнение на нормативната база, касаеща съдебното изпълнение. Обобщен доклад със становище на КЧСИ ще бъде представен на отговорните инстутиции.

Специално място в програмата на конференцията беше отделено за представянето на Единния електронен регистър на длъжниците в РБългария. Процесът на създаването на регистъра в момента е на етап разработен софтуер, който се нуждае от кратък период на тестване на системата, преди тя да започне да бъде запълвана с данни от съдебните изпълнители.

Председателят на Комисията по професионална етика към Съвета на КЧСИ г-н Иван Чолаков представи пред колегите си доклад за изпълнението на процеса по мониторинга на дейността в канторите на ЧСИ, съгласно изготвен и приет график за проверки от КПЕ и Съвета на КЧСИ, в периода 19 октомври – 31 декември 2009г. Резултатите и заключенията от проверките ще бъдат обобщени в началото на следващата година и ще бъдат използвани като изходни данни за предприемане на действия от страна на Съвета на КЧСИ за уеднаквяване на практиките на работа в различните кантори, както и за ограничаване на практики, които са в противоречие с правилата и стандартите, утвърдени от Камарата.

Председателят на Дисциплинарната комисия на КЧСИ г-жа Поля Руйчева направи преглед на образуването и движението на дисциплинарните производства за 2009г., както и анализ на най-често допусканите нарушения, водещи до дисциплинарна отговорност по чл. 67 ЗЧСИ.

Колегите от цялата страна използваха възможността да обменят информация и полезен опит, както и да споделят добри практики, проблеми и въпроси, вълнуващи ги в ежедневната им работа. По общо мнение на гилдията Националната конференция в гр. Хисар постигна целите си и беше един от най-ползотворните работни форуми през 2009г.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта