ИЗПИТ ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 2022 г.

6 юни 2022 г.

Сподели новина

Със Заповед № СД-04-34/31.05.2022 г. на Министъра на правосъдието е насрочен изпит за помощник-частни съдебни изпълнители.

Приемът на документи ще се извършва в Камара на ЧСИ всеки работен ден в приемното време на деловодството или по пощата на адрес: гр. София, ул. "Пиротска" №7, ет.4 в едномесечен срок, считано от 06.06.2022 г. (обявата е публикувана във вестник "24 часа", бр.132/06.06.2022 г.).

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КЧСИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Всеки работен ден от 10.00 ч до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Кандидатите следва да внесат такса от 150.00 лв. за участие в изпита по сметка на Камарата на ЧСИ:

Банка ДСК ЕАД

IBAN: BG28STSA93000013432146

BIC: STSABGSF

Копие от платежния документ се прилага към заявление за участие в изпита /по образец/, заедно с всички изискуеми документи по чл. 4, ал. 3 от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник – частни съдебни изпълнители (Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 108 от 19.12.2007 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2021 г.), както следва:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие на удостоверение за раждане;
  3. Нотариално заверени копия на диплома, ведно с приложения, за завършено висше юридическо образование;
  4. Нотариално заверено копие от документ за придобита юридическа правоспособност, ако удостоверението за придобита юридическа правоспособност е издадено преди 1 март 2011 г.;
  5. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 (оригинал);
  6. Декларация по чл. 6, ал. 1 от ЗЧСИ (оригинал);
  7. Медицинско удостоверение (оригинал) и удостоверение от психодиспансер (оригинал);
  8. Платежно нареждане за платена такса за участие в изпита. 

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта