Конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители 2015г.

27 юли 2015 г.

Сподели новина

Със Заповед № СД-04-160/23.07.2015г. на Министъра на правосъдието е насрочен конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители.

Приемът на документи ще се извършва всеки работен ден в приемното време на деловодството на КЧСИ или по пощата на адрес: гр.София, ул."Пиротска" №7, ет.4 в едномесечен срок, считано от 27.07.2015г. (обявата е публикувана във вестник "Новинар", бр.173/27.07.2015г.).

Кандидатите следва да внесат такса от 50.00 лв. за участие в конкурса по сметка на Камарата на ЧСИ: Банка ДСК ЕАД; IBAN: BG28STSA93000013432146; BIC: STSABGSF.

Копие от платежния документ се прилага към заявление за участие в конкурса /по образец/, заедно с всички изискуеми документи по чл.4, ал.3 от Наредба №3/11.12.2007г. за реда за провеждане на изпити за помощник – частни съдебни изпълнители, както следва:

1. Копие на удостоверение за раждане;

2. Нотариално заверени копия на диплома, ведно с приложения, за завършено висше юридическо образование;

3. Нотариално заверено копие на документ за придобита юридическа правоспособност;

4. Свидетелство на съдимост (оригинал);

5. Декларации по чл.5, ал.1, т.5, 6 и 7 и по чл.6, ал.1 от ЗЧСИ:

6. Медицинско удостоверение и удостоверение от психодиспансер (оригинали).


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА КЧСИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:


Всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.


· Заповед № СД-04-160/23.07.2015г. и въпросник за изпита

· Заявление за участие в изпита

· Декларация по чл.5, ал.1, т.5, 6 и 7 от ЗЧСИ

· Декларация по чл.6 от ЗЧСИ

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта