Конкурс за частни съдебни изпълнители

18 ноември 2014 г.

Сподели новина

На основание чл. 2, ал. 1 от НАРЕДБА № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители, издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., изм. и доп., бр. 56 от 21.07.2009 г., бр. 90 от 15.11.2011 г., в сила от 15.11.2011 г.; изм. с Решение № 3768 от 19.03.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 66 от 26.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 47 от 6.06.2014 г., в сила от 6.06.2014 г., публикуваме Заповед №ЛС-И-1077/20.10.2014г. на Министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за частни съдебни изпълнители.
Кандидатите за частни съдебни изпълнители подават чрез Съвета на Камарата на ЧСИ писмено заявление по образец /виж Приложение №1 към Заповед №ЛС-И-1077/20.10.2014г./ в 20 - дневен срок, считано от датата на публикуване на заповедта.
Приемът на документи ще се извършва в деловодството на Камарата на ЧСИ на адрес: гр.София, ул. "Пиротска" №7, ет.4. Приемното време на КЧСИ за подаване на документи е всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа.

bcpea.org

Политика за поверителност на КЧСИ във
в ръзка със защита на личните данни

За жалби и информация

+359 2 980 77 32

[email protected]

Камара на частните съдебни изпълнители

ул. Пиротска 7, София, България

© 2019 - 2024

Карта на сайта